Визов режим

България и Общата визова политика на Европейския съюз

Република България прилага Общата визова политика на Европейския съюз при условията на Договора за присъединяване от 1 януари 2007 г.

България и Шенгенското пространство

Присъединяването към Шенгенското пространство е основен приоритет за страната ни.

Българското правителство е силно ангажирано за реализиране на един от основните национални приоритети – присъединяване на България към Шенгенското пространство. За реализирането му е създадена добре работеща координация между ангажираните министерства и ведомства както на политическо, така и на експертно ниво.

В процеса на подготовка усилията са насочени към постигане на високите шенгенски стандарти и обезпечение на надеждни външни граници.

Към момента България издава само национални визи, които не дават право на влизане в Шенгенското пространство.

 Безвизов режим за притежателите на шенгенски визи за престой до 90 дни

От 25 януари 2012 г. Министерският съвет на Република България при решение, съгласно което до датата на пълното си присъединяване към Шенгенското пространство България едностранно ще прилага безвизов режим спрямо притежателите на валидни шенгенски визи. Те ще имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за период от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да е необходимо да притежават  българска  виза за краткосрочно пребиваване. Решението влезе в сила от 31.01.2012 г.

 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета

От датата на присъединяване към ЕС през 2007 г., България започна да прилага Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15.03.2001 г.. С него се определя визовият режим спрямо трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза/или са освободени от изискването за визи, когато преминават външните граници на държавите-членки.

 Видове визи

Виза тип А  (за летищен транзит)

Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване) 

Виза тип D (за дългосрочно пребиваване) 

 Издаване на визи

Всеки чужденец, който желае да кандидатства за българска виза, следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване, който отговаря на следните изисквания:

 • срокът на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България или в случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България,
 • съдържа най-малко две празни страници за полагане на визи,
 • е издаден в рамките на предходните 10 години.

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

 Подаване на заявление за издаване на визи

Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител, с изключение на случаите по хуманитарни причини.

Заявлението за издаване на виза на малолетни или поставени под запрещение лица се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.

Заявлението за издаване на виза на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица се подава от техните законни представители, попечители или от изрично упълномощено от тях лице.

 Изисквания при попълване на заявлението за  виза

Всички графи следва да бъдат попълнени четливо с печатни букви. Имената задължително да се изписват с латински букви (както са записани в задграничния паспорт). Останалата информация се попълва на английски или български език.

Заявлението трябва да бъде подписано собственоръчно от кандидата. Членовете на семейството на граждани на Европейски съюз попълват само онези полета от заявлението за виза, които посочват семейната им връзка.

 Задължително лично явяване при кандидатстване за виза „D”

Личното явяване е задължително при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване. Не се допускат изключения.

 Документи, които задължително се прилагат към заявлението за виза:

1. фотокопие от първата страница на документа за задгранично пътуване

2. фотокопие на последните българска и шенгенска визи или визи за Великобритания и САЩ, ако такива има

3. цветна снимка 3,5 см х 4,5 см на светъл фон (същото важи и за дете, вписано в паспорта)- лицето на снимката следва да бъде ясно, голямо и само в анфас и да заема 70-80% от снимка; очите не трябва да бъдат червени; не се приемат: снимки с очила със затъмнени стъкла; снимки, направени непрофесионално или снимки изрязани от любителски снимки

4. медицинска застраховка, валидна за страните-членки на ЕС за целия срок на пътуването, покриваща всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване, посочен във визата. Застрахователната сумата трябва да бъде не по-малка от 30 хиляди евро

5. билети (оригинал и копие) или потвърждение за резервация на билети или финансови средства

6. копие от техническия паспорт на автомобила, с който се пътува

7. За непълнолетните деца, пътуващи без родители или попечители, допълнително се прилагат и :

 • копие от акта за раждане
 • оригинал и фотокопие от нотариално заверено пълномощно от двамата родители/настойници или от единия родител/настойник, че дават право детето да пътува зад граница, ако не придружават непълнолетното дете.

 Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт:

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
 • Лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства, във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище в Република България - въз основа на писмено решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти

 Освобождават се от задължението да представят застрахователна полица:

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти
 • Моряците, които отговарят на критериите по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване на границата
 • Лица, за които предвид общественото им или служебно положение, може да се приеме, че са застраховани или сами могат да поемат възникнали разходи от непредвидени обстоятелства.

 Освобождават се от такси за обработка на заявлението за виза

 • Чуждите граждани, които към датата на подаване на заявление за издаване на виза нямат навършена 6-годишна възраст
 • Членове на семейства на български граждани и на граждани на ЕС

 ИЗНЕСЕНИ ВИЗОВИ ЦЕНТРОВЕ

Могат да се подават заявления за българска виза в следните държави:

РУСИЯ

Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казан, Самара, Нижни Новгород, Краснодар, Красноярск, Ростов на Дон, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Уфа, Сочи и Калининград, Омск, Мурманск, Перм и Саратов.

УКРАЙНА

Киев, Одеса, Лвов, Луцк, Ивано-Франковск, Донецк, Харков и Симферопол.

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

Дубай и Абу Даби

КАТАР

Доха

ОМАН

Маскат

БАХРЕЙН

Манама

САУДИТСКА АРАБИЯ

Риад и Джеда

ТУРЦИЯ

Анкара, Истанбул, Одрин, Бурса, Газиантеп, Адана и Измир

КАЗАХСТАН

Астана, Алмати

КУВЕЙТ

гр. Кувейт