Как да закупите имот в България

  • Обяснете подробно вашите изисквания;
  • Споделете целта на закупуване на имота;
  • Искайте пълна информация за имота- снимки, скица на разпределенията, подробности за местоположението;
  • Поискайте огледи за избраните от вас имоти;
  • След огледите не се притеснявайте да споделите впечатленията си  с брокера.
  • Когато изберете имот, консултирайте се с вашия брокер за цената и условията на покупка, които смятате да предложите. Не е необходимо да поемате инициативата за водене на преговорите. Това често води до негативен резултат. Доверете се на опита и професионализма на вашия брокер-консултант. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 Покупката на недвижим имот може да се осъществи на няколко етапа или направо да се сключи окончателен договор за покупко-продажба /нотариален акт/.

Предоставяне на депозит

При условие, че изразите намерение да купите имот, може да предоставите на съхранение в Darina Privee Investments, т.нар. Гаранционен депозит.

С предоставянето на такъв депозит имотът се резервира за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба.
 Darina Privee Investments поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия, посочени в Депозитната разписка.

Сключване на предварителен договор за покупко-продажба

При условие, че продавачът приема предложените му от купувача  цена и  условия се организира сключването напредварителен договор за покупко-продажба.
Договорът се сключва на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се от юрист и се сключва в присъствието на брокера, представляващ продавача и мениджър на Darina Privee Investments  .
С подписания предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт).

Местен данък, нотариални и съдебни такси

Най-напред сме длъжни да Ви информираме, че обичайната практика при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България е разноските (местен данък и държавни такси) да се поделят по равно между страните (купувач и продавач). Разбира се има изключения от това правило и те зависят от условията, които страните  договарят по между си и от компромисите, които правят.

Нашата роля на консултанти и посредници е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение.

  • Местен данък- 2.5%

Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко-продажба на имоти този данък е в размер на 2.5% от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

  • Нотариална такса- (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)

Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот- той веднага ще Ви ориентира за размера на тези такси.

  • Такса за вписване0.01% (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)

Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).

Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот.

Според  ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г. , Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.)

  • За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв.

Вие можете да спестите пари, време и нерви, ако се обърнете към нашите професионалисти в сферата на недвижимите имоти.